Demokratiutvalget

Demokratiutvalget blev nedsat under Islands formansskab i 2004 representerer de nordiske lands regeringer. Bagrunden for Islands initiativ er blandt andet relateret til den temakonferansen som Nordisk Råd avholdt i Reykjavik i 2002 med tittelen Nordisk demokrati 2020, hvor det blev opfordret til en grundigere behandling av demokratiets fremtid. Som det fremgår av Islands formandskapsprogram, er det behov for konstant at observere de grundlæggende træk i de nordiske demokratier for eksempel valgdeltagelse og den almene interesse for det politiske arbejde. Informations- og kommunikationsteknologien skaber muligheder for bedre at formidle oplysninger og for at gøre den direkte kontakt mellem myndigheder og borgere lettere. På den anden side kræver forøget globalisering nye løsninger både hjemme og internationalt.

Den islandske samarbeidsminister Siv Friðleifsdóttir udnævnte historikeren Kristín Ástgeirsdóttir email: kristast@hi.is som leder for Demokratiudvalget. De nordiske regeringer udnævnte i januar 2004 andre repræsentanter. De er Torben Rechendorff, tidligere minister fra Danmark, Marcus Bengtsson departementsråd fra det svenske Justitsdepartement, Fredrik Engelstad professor i sociologi ved Oslo Universitet og fra Finland kommer Siv Sandberg forsker ved Åbo universitet. Peter Lindbäck landhøvding er Ålands repræsentant, Ingibjørg Berg fra den færøske kommunesammenslutning er Færøernes repræsentant og Daniel Thorleifsen fra Universitet i Nuuk er den grønlandske repræsentant. Ditte Maja Simonsen email: dms@norden.org er udvalgets sekretær. Udvalget havde sit første møde i København den 16. februar 2004. demokrati_2

Demokratiutvalget fik et bredt mandat og dets arbejde tager udgangspunkt i to nordiske magt-udredninger der allerede foreligger henholdsvis fra Danmark og Norge. Forskningsarbejde om magt og demokrati i Sverige bliver også brugt som et grundlag for komparative studier og forslag. En delrapport skal præsenteres på Nordisk Råds session 1-3. november 2004. En sluttrapport bør foreligge i desember 2004 og udgives sammen med en antologi af 14 nordiske forskere i januar 2005.
Antologiens overskrift er  Demokratiets modsætninger og tager forfatterne udganspunkt i de forskellige problemer i demokratiets udøvelse som landene står overfor.

Demokratiudvalget bidrager desuden til en højprofilert konferance om demokratiets fremtid i IT-samfundet i Reykjavik 26-27. august 2004. På konferansen vil man fokusere på hvorvidt IT kan skape en bedre dialog mellom borgere på den ene side og myndigheter og beslutningstakere på den andre side. Utvalget vil her spille en aktiv rolle og presentere ideer og forslag for diskussion.
Alt emne fra konferencen Demokratiets fremtid i IT-samfundet findes på webben. Demokratiudvalget stod også stået for et seminar ved Islands universitet den 12. nov. om politisk deltagelse og demokratiske udfordringer i Norden, hvor repræsentanter fra de nordiske magtudredninger holdt foredrag.

Demokratiudvalgets mødeplan i 2004:

18. februar København
16. marts København
19. april    København
3-4 juni     Åland
25. aug.    Reykjavik
19-20 okt. København

På udvalgets første møde den 18. februar blev der besluttet at afgrænse udvalgets mandat til tre fokusområder:
- Det lokale selvstyre - forfatter Siv Sandberg.
- Medborgernes engagement og marginalisering - forfatter Fredrik Engelstad.
- IT - som et nyt demokrativærktøj - forfatter Sigrún Björnsdóttir.

talerInden udvalgets andet møde den 16. marts udarbejde udvalgets repræsentanter synopser om deres respektive landes problemfelter i forhold til tre fokusområder. På mødet holdt Lise Togeby professor ved Århus universitet og leder af det danske magtudredningsudvalg også et oplæg om de mest påfaldende forskelle på konklusionerne på  de danske og norske magtudredninger. Professor Frederick Engelstadt redegjorde for den norske magtudredning og Marcus Bengtson fortalte om Sveriges nye politik for at styrke demokratiet.  Andre udvalgsmedlemmer præsenterede sine synopser.    

 

                                                                                                                                                   LiseTogeby

  
                                                                                                                                                                              
Linker om demokrati i Norden.

 Stoðval