Kultursamarbejde

Island vil forestå arbejdet med at revidere de nordiske kulturministres handlingsplan, Nordisk kultursamarbejde ved årtusindskiftet - en strategisk redegørelse, vedtaget i 1998. Samtidig skal der følges op på den svenske indsats for at revidere støtteordninger og opbygningen af kultursamarbejdet. Der afholdes et seminar på Ministerrådets vegne om revision af kulturministrenes handlingsplan.
Endvidere fremsætter Island følgende mål:

At gøre bedre brug af kulturarven
Island agter at gøre en indsats for, at den rigdom, der ligger i Nordens oldlitteratur, bliver brugt bedre. Udgangspunktet er, at denne fundamentale del af den nordiske kulturarv kunne blive en energikilde for moderne kultur. Her er det især værd at nævne den nordiske mytologi, der uomtvisteligt er landenes fælleseje. Der afholdes en konference hvor disse anliggender drøftes.

At vinde nyt land indenfor kunst
Island vil gerne understrege kunstnerens åndelige rigdom som en kreativ samfundskraft. Kunst skal være anerkendt som et nødvendigt indslag i borgernes daglige liv i stedet for blot at være en biting eller pynt ved festlige lejligheder. Denne holdning vil komme til udtryk på forskellig vis under formandskabet. Det skal også undersøges, hvordan kunst både kan hente næring i og gøde græsrødderne. Med henblik på dette vil Island tage initiativet til et samarbejde mellem kunstnere og græsrødder, for eksempel om kreativt, kunstnerisk samarbejde med børn. Ny teknologi og tværfaglige holdninger inden for kunst danner et grundlag for mulige landvindinger, i og udenfor Norden, noget Island gerne vil fremme.

At udløse ungdommens handlekraft
Island vil foretage en opfølgning på samarbejdsplanen Det unge Norden – fællesskab og mangfoldighed – Handlingsplan for det nordiske samarbejde om børn, unge og kultur 2002-2006, hvor børne- og ungdomskultur er i fokus. Samtidigt følges samarbejdsplanen Norden inn i et nytt årtusen op. Der skal fokuseres på fire områder: de multikulturelle samfund i Norden, lege og legetraditioner, ny media og udtryksformer blandt børn og unge.

At producere mere multimedia
Island agter at lægge stor vægt på at bygge bro over den såkaldte digitale kløft, dvs. samfundsgruppernes forskellige adgang til information. I et IT-samfund må målet være en stærk, digital kultur. Derfor er det vigtigt at gøre bedre brug af teknologien til kreativ nyskabelse. Små sprogsamfund og et begrænset marked medfører, at der ikke er skabt frugtbar grund for produktion af digitalt stof, opstået i den nordiske virkelighed.
Island vil undersøge grundlaget for at oprette en nordisk multimediafond med det mål at producere mere nordisk kulturstof. En sådan fond ville være banebrydende.

At gøre fremstød for nordisk kultur
Det er ikke nok at styrke det indre nordiske kultursamarbejde. Der er også behov for at gøre fremstød for nordisk kultur og koordinere Ministerrådets arbejde internationalt.
I 2004 vil der blive fokuseret på Balkan, ligesom kontakterne med de britiske øer søges styrket. Island vil også tage initiativet til at undersøge mulighederne for et nordisk kulturfremstød i Japan i forbindelse med Expo 2005. Der sigtes på at holde et seminar i september 2004 om nordiske kulturfremstød.

 Stoðval