Norden växer österut!

19.4.2004

Omfattningen av det nordiskt-baltiska samarbetet växer mycket snabbt. De flesta av de nordiska fackministerråden har nu regelbundna ministermöten också med Estland, Lettland och Litauen. Det framgår av den statusrapport om ministerrådets arbete inom den så kallade Nordliga dimensionen som presenterades på onsdagen i Helsingfors i samband med Nordiska rådets temamöte om den Nordliga dimensionen i ett utvidgat Europa.

- Det gränsregionala samarbetet i Norden har hög politisk prioritet. På detta sätt utvecklas en allt tätare politisk samverkan som gagnar både Norden, EU och EU:s nya grannländer österut. Det säger ordföranden i Nordiska ministerrådet Siv Friðleifsdóttir i en kommentar till rapporten.

Nordiska ministerrådet är sedan årsskiftet partner i EU:s Nordliga Dimension - det arbete inom EU som framförallt berör samarbetet med nordvästra Ryssland och angränsande länder.

Ministerrådets arbete i nordvästra Ryssland ökar, särskilt partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande har utvecklats mycket positivt.

- Partnerskapet visar vägen för en fruktbar samarbetsrelation med Ryssland som kan komma till användning också på andra områden, påpekar Siv Friðleifsdóttir. För alla länder runt Östersjön är informationsteknologin av central betydelse. Också på detta område finns ett särskilt partnerskap som har potential att utvecklas på ett sätt som kan bidra till att göra hela regionen IT-avancerad.

Ministerrådet utvärderar i år sina aktiveter gentemot Estland, Lettland och Litauen respektive nordvästra Ryssland. Utgångspunkten är att ytterligare fördjupa den politiska samverkan med de baltiska länderna inom den ram som dessa länders EU-medlemskap ger samtidigt som samarbetet med nordvästra Ryssland går in i en ny och mera omfattande fas. De nya riktlinjerna för samarbetet skall vara klara vid årets slut efter diskussioner i bl.a. Nordiska rådet. Stoðval