Nordiska finansministrar eniga om alkoholbeskattning och att riva gränshinder

19.5.2004

Vid de nordiska finansministrarnas möte på Island på tisdagen konstaterades att den ekonomiska situationen i de nordiska länderna är bättre än i de flesta andra europeiska länderna vilket kan tillskrivas de sunda offentliga finanserna. Vid mötet diskuterades dessutom aktuella EU och EES-frågor.

Finansministrarna enades om en gemensam hållning i fråga om alkoholbeskattning gentemot EU. I EU-sammanhang föreslår de nordiska finansministrarna att nollskattesatsen på vin avskaffas, att minimiskatterna på alkohol höjs liksom skatten på alkoläsk.

När det gäller alkoholbeskattning var ministrarna eniga om att principen om konsumtionslandsbeskattning ska upprätthållas och i samband med detta betonade ministrarna vikten av behålla det regelverk som innebär att endast de varor som en privatperson själv transporterar skall anses som privatinförsel och därmed vara skattefritt. Finansministrarna vill också att den europeiska kommissionen tar fram en alkoholstrategi där folkhälsan sätts i fokus. Genom denna gemensamma nordiska hållning i alkoholfrågan hoppas länderna att få större genomslag i EU.

Ett annat viktigt tema vid finansministermötet var ambitionen att minska gränshindren i Norden. Danmark tidigare statsminister Poul Schlüter rapporterade om sitt arbete att på de nordiska ländernas uppdrag göra det lättare att bo och verka i Norden. Arbetet vidgas nu till att också riva gränshinder för företag. Härigenom kan Norden också bli en mer konkurrenskraftig region i Europa.

Konkret enades finansministrarna om ett gemensamt nordiskt virtuellt skattekontor och en skatteportal som ska finnas tillgängligt på internet. Skatteportalen ska sedan kopplas till den nordiska informationstjänsten Hallå Norden. Stoðval