Uddannelses- og forskningsministre underskriver Reykjavikdeklarationen

Pressemeddelelse udsent 8. juni 2004.

10.6.2004

De nordiske utdanningsministre afholder et möte 9. juni på Hotel Nordica og det er Þorgerður Katrin Gunnarsdóttir, utdanningsminister, som styrer möte. Ministermötet begynner klokken 9 og slutter klokken 12:30 og der skal man diskutere forskjellige viktige saker og beslutte om dem.

Man kan nevne oppfölgning av diverse saker som angår Nordboernes rettigheter og Poul Schlüter, særlig rådgiver til NMR, blir mötets spesielle gjest. Studiestötte i Norden, Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrörende högre utdanning og Gymnasieavtalen, forslag til ny nordisk overenskommelse står överst på dagsorden og det blir Poul Schlüter som presenterer de sakene.

De nordiske land har i en lengere tid hatt et godt samarbeid innen for högre utdanning. Utdanningsministrene har bestemt å före dette samarbeid videre og vil på mötet i Reykjavik underskrive en erklæring/deklarason, Reykjavikerklæringen/Reykjavikdeklarasjonen

Målet med den er å styrke samarbeidet mellom universitetene i Norden og gjöre det enklere for studenter i Norden å studere og få godkjennelse av sine studier ved universitetene i landene. I de seneste årene har de nordiske land også vært deltakere i evropeisk samarbeid som bygger på liknende prinsipper, dvs Lisboakonvensjonen og Bolognaprocessen som den kalles. Ved å underskrive Reykavikerklæringen vil man poengtere det viktige nordiske samarbeid på området.

Gjennom Reykjavikerklæringen vil de nordiske utdannings- og forskingsministrene sette felles nordiske mål og retningslinjer. Man håper at erklæringen bidrar til at universiteter i Norden fortsetter å öke og styrke sitt samarbeid inom högre utdanning. Godkjenning av kvalifikasjoner blir meget vesentlig i den sammenheng.

På mötet den 9. juni skriver ministrene også under en ny gymnasieavtale, forslag til en ny nordisk gymnasieoverenskomst.Gymnasieavtalen gir nordiske studenter gjensidig rett til å studere ved videregående skoler i Norden med samme rettigheter som i deres hjemland. Man skal også ta hensyn til forrige studier som om de var i sitt eget land. I den reviderte utgave av gymnasieavtalen bedre avklart, til hva slags studium den henförer til og den er også blitt enklere i bruk. Man har også satt in i avtalen artikler som skal sikre bedre informasjon til vedrörende og knytte avtalen til landenes deltakelse i utdanningssamarbeidet innen for Evropaunionen.

En nordisk gruppe spesialister fikk den oppgave våren 2004 å utarbeide en rapport om studiestötte. I gruppens rapport legges det vekt på at EG/EES retten gjelder i de nordiske land og derfor har behovet for regler for nordiske studenter spesielt minsket med årene. Av rapporten fremkommer at samarbeidet anses for meget verdifullt bl.a. fordi de nordiske reglene innen for området harmonerer med hverandre. Det anses også for viktig at de nordiske lande kan ta en lignende hållning eller tolke lover på en lignende måte når det behöves.

Diskussjonen om et nordisk forskningsområde vil også ta en plass på mötet i Reykjavik. Målet er å skape et nytt samarbeidsforum i Norden innenfor forskning og det skal bygges på styrken i hvert land for seg innenfor området. Det foreligger forslag om revidering av forskningssamarbeidet i Norden der man har tenkt å forene NorFA og den delen av forskningssamarbeidet som hörer til MR - U og FPR har vært rådgivende organ for. Det foreligger også et forslag om å öke samarbeid og policymaking på innovasjonsområdet innen for MR-Næring. Hensikten med de nye ideer og forslag er å benytte seg bedre av Nordens resurser innen for forskning og innovasjon, öke samarbeidet mellom landene, prioritere og bruke den felles styrke som finnes hos landene og dermed styrke Nordens status både innbyrdes og globalt. Stoðval