Prioriteringer

 • Island vil under overskriften Nordens ressourcer lede det nordiske samarbejde i 2004. Formandskabet har tre hovedtemaer - demokrati, kultur og natur - og de flettes sammen på forskellig vis. Med ressourcer henvises der til samfundsorden, sociale forhold, kulturarv og naturressourcer. Den primære ressource er dog nordboerne selv og formandskabets overordnede mål er at udbygge og gøre bedre brug af de menneskelige ressourcer og dermed styrke Nordens konkurrencedygtighed internationalt.
 • Island foreslår, at der nedsættes et Demokratiudvalg med repræsentanter for de nordiske regeringer, der får til opgave at belyse demokratiets fremtid ud fra forøget globalisering og den drastiske udvikling der har fundet sted indenfor informationsteknologien. Udvalget skal også belyse, hvordan IT kan forbedre borgernes adgang til oplysninger og deres indflydelse på beslutninger hos den lovgivende og udøvende magt. Der skal fokuseres på de unge for at bane vejen for aktivt demokrati i fremtiden. Derfor bliver begrebet livsfærdigheder et nøglebegreb under formandskabet, og knyttes til den debat der har fundet sted i det nordiske forum om hvordan unge bedst aktiveres til deltagelse og indflydelse på egne anliggender.
 • Island understreger vigtigheden af, at det vestnordiske samarbejde får større vægt på den nordiske arena, især fordi de nordatlantiske interesser ikke er begrænset til Vestnorden, men er fælles for hele Norden. Island mener det er vigtigt, at Ministerrådet tager fat på en ny politik i samarbejdet med naboområderne, så det også inkluderer Canadas østkyst, Skotland, de skotske øer, Nordirland og Irland. Dette hænger nært sammen med en vision om at styrke det vestnordiske regionalsamarbejde på alle områder. Det vigtigste argument her er, at alle landene i og omkring Nordatlanten i fællesskab bærer ansvaret for havets ressourcer og deres udnyttelse, så de må samarbejde om at beskytte havmiljøet.
 • Klimaændringer i de arktiske områder og den indflydelse de har på havmiljøet kommer i fokus i 2004. Island foreslår, at miljø- og fiskerisektoren i samarbejde organiserer en konference om beskyttelse af havmiljøet. Konferencen afholdes 2. - 4. juni 2004. Se nærmere oplysninger om konferencen: Ocean Strategies Conference - Integrated Management of the Marine Environment.
 • Få steder i Europa findes der så store områder af uberørt natur som i Norden og Island lægger stor vægt på at disse ressourcer beskyttes og udnyttes på en bæredygtig måde. Betydningen af nationalparker og fredede områder for økonomi, friluftsliv og sundhed skal vurderes. Der arbejdes med en ny og revideret strategi for bæredygtig udvikling for 2005-2010 og den skal træde i kraft ved afslutningen af det islandske formandskab.
 • Island ønsker at forøge brugen af vedvarende energi i Vestnorden. Der skal udformes en politik for kulturturisme i de arktiske områder og lægges vægt på det videre arbejde med udformningen af politik og handlingsplan for bæredygtig turisme. Det skal endvidere sikres, at Norden står i spidsen for at skabe adgangsmuligheder for handicappede turister.
 • Det er Islands mål at Norden bliver førende i forskning i hydrogen og hydrogenforbindelser. Det er vigtigt at styrke forskningssamarbejdet og undersøge om og hvordan hydrogen kan øge brugen af vedvarende energi i det nordvestlige Norden. Island ønsker samtidig at styrke forskning i hvilken indflydelse klimaændringer har på energiforsyningen. Nordens vandenergikilder er følsomme overfor de temperaturændringer der forudsiges i de kommende år og derfor er det vigtigt at holde et vågent øje med denne ressource.
 • Island prioriterer koordineringen af oplysninger om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer og information om fiskeriprodukters kemiske indhold, sporbarhed og mærkning. Disse oplysninger kan indsamles og opbevares i en koordineret database, hvor data om de forskellige havområders og enkelte havdyrarters særstilling er tilgængelige. Dette er et omfattende projekt der kræver samarbejde både hjemme og ude. Island agter at bruge formandskabsåret til at påbegynde disse store opgaver.
 • På kulturområdet fremsætter Island følgende mål:

At gøre bedre brug af kulturarven så den nordiske kulturarv, så som Nordens oldlitteratur, bliver en energikilde for moderne kultur

At lade kunsten nyde anerkendelse som et nødvendigt indslag i borgernes daglige liv og udløse ungdommens handlekraft bedre i et græsrodssamarbejde med kunstnere.

At producere mere digitalt kulturstof, bl.a. med støtte fra en nordisk multimediafond, der foreslås oprettet.

Island vil også gøre en indsats for et internationalt fremstød for nordisk kultur.

 • Island agter at følge op på konklusionen af hvidbogen, der blev fremlagt under Nordisk Råds session i 2003, om Norden som ledende region for forskning og innovation. Vigtigst i hvidbogen er forslag om at skabe et godt netværk mellem universiteter, forskningsinstitutioner og fonde, der støtter forskning, teknologisk udvikling og innovation. Samtidig ønsker Island at fremme koordineringen af initiativer og styrke samarbejdet mellem ministerråd og institutioner indenfor disse områder. Målet er at styrke erhvervslivets konkurrencedygtighed og bygge bro mellem videnskabssamfundet og innovatører i erhvervslivet.
 • Island foreslår, at en fremtidsvision for ældreomsorgen diskuteres i det nordiske forum og at der findes alternative beskæftigelsesmuligheder for handicappede. Derfor foreslås det, at Nordiska samarbetsorganet för handicappfrågor, NSH, undersøger mulighederne for nordisk udveksling for handicappede på beskyttede arbejdspladser. Målet er at påbegynde et pilotprojekt i løbet af 2004.
 Stoðval