Sektorplan for arbejdsmarked

I overensstemmelse med hovedtemaet for Islands formandskab lægges der vægt på samspillet mellem kompetenceudvikling, uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik. Et projekt om gensidig anerkendelse af erhvervsrettigheder er vigtigt i den forbindelse.

Med udgangspunkt i resultater fra projektet Gode eksempler på arbejdsmarkedsservice i områder med ensidigt ernæringsgrundlag har Island til hensigt at nærmere undersøge forholdet mellem undervisning og arbejdsmarked i den slags områder.

Den faglige erfaring og kompetence som de ældre på arbejdsmarkedet har oparbejdet har været en undervurderet ressource. Under formandskabsperioden vil Island tage initiativ til en undersøgelse af på hvilken måde aldersdiskrimination på arbejdspladsen kan modarbejdes.

I løbet af formandskabsperioden vil Island tage initiativ til en revision af Ministerrådets samarbejdsprogram på arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøområdet med henblik på forberedelse af et nyt program for perioden 2005-2008.

Arbejdsmiljø
I Norden findes der mangfoldige ressourcer i mennesker og natur. Den nordiske samfundsmodel bygger på en hensigtsmæssig udnyttelse af disse ressourcer hvor der samtidig tages hensyn til naturen og at mennesket skal vægtes tungere end pengene. Med dette som udgangspunkt vil Island under formandskabet arbejde for øget samarbejde og samråd om at forbedre arbejdstageres sundhed og sikkerhed ved større bygge- og anlægsarbejder.

Migration
Nordens ressourcer ligger ikke mindst i det store antal indvandrere som har bosat sig i Norden de sidste årtier. Island vil følge op på det initiativ som Sverige tog under sin formandsperiode og har som mål at integrere indvandrerne bedre i arbejds- og samfundslivet.

Island vil i løbet af formandskabsperioden videreføre den pågående udredning og analyse af de forhold der forhindrer den frie bevægelighed indenfor Norden. Vi vil rette opmærksomheden på tredjelandsborgere som på lovlig vis er bosatte i området, deres rettigheder på arbejdsmarkedet og deres sociale rettigheder.

 Stoðval