Sektorplan for bygge- og boligpolitisk samarbejde

Det nordiske samarbejdsprogram på det bygge- og boligpolitiske område for perioden 2002-2005 angiver tre hovedsamarbejdsområder; boligsociale forhold, bæredygtig udvikling af bygge- og boligsektoren samt bypolitik. Samarbejdets projekter og andre opgaver har taget udgangspunkt i boligsektorens sociale aspekter og arbejdet vil fortsat være ud fra de forudsætninger. Projekter støttet af embedsmandskomiteen har som hovedsigte at udvide vidensbasen, sammenligne udviklingen i landene og ikke mindst at formidle erfaringer fra tiltag fra myndighedernes side.

Island vil videreføre projekter igangsat under det svenske formandskab med den hensigt at nedsætte bygge- og boligomkostninger, bl.a. med at fjerne hindringer for handel med byggematerialer og byggeaktiviteter indenfor Norden på den ene side og på den anden side mellem Norden og Baltikum, jfr. rapporten Norden och Baltikum. En gemensam marknad för byggande och förvaltning av bostäder. Målsætningen er at opbygge et fælles marked for byggesektoren og på boligdriftsområdet. Tiltag til at nedsætte byggeomkostninger og styrke konkurrencen på dette område vil blive videreført.

Under Islands formandskab lægges der vægt på samarbejde med Vest-Norden og Vest-Nordens nærområder – Skotland, Irland og visse områder i Canada. Vi vil søge at igangsætte projekter i henhold til den del af rapporten, Vest-Norden i det nordiske samarbejde som vedrører bygge- og boligsektoren.

Regioner i balance
Der vil blive lagt vægt på projekter omkring balance mellem regionerne og den negative indflydelse som fraflytning har på boligmarkedet og udviklingen af tætte bebyggelser. I august 2003 blev der afholdt en konference om denne udvikling. Konferencens resultater vil blive bearbejdet og vi håber på udvidet tværfagligt samarbejde med deltagelse af NERP, NordRegio og repræsentanter fra Vest-Norden.

Social boligpolitik
Under Islands formandskab vil vi se på sociale boligordninger og boligpolitikkens sociale aspekter som instrument til at skabe tryghed for de grupper som har svært ved at etablere sig på boligmarkedet, sikre boligsituationen både for de unge familier og de ældre, forebygge boligsegregation og fremme bæredygtig udvikling indenfor bolig- og byggesektoren. Den sociale boligpolitik som en del af velfærdsystemets grundstruktur og som instrument til at opnå myndighedernes boligpolitiske målsætninger skal belyses. På Islands initiativ har man arbejdet med et forskningsprojekt under overskriften Allmännyttiga och sociala bostäders framtid i Norden. På en konference i Island i 2004 om den sociale boligpolitiske fremtidsudvikling forventes projektrapporten behandlet. Der vil bl.a. boligsystemets struktur og styringsinstrumenter være på dagsorden samt beboerdemokrati, og arbejdsdeling mellem stat, kommuner, organisationer og det almene boligmarked.

Bæredygtig udvikling
Samarbejdsministrene ser på hvordan det går med det nordiske samarbejde omkring strategien om bæredygtig udvikling. I den forbindelse fokuseres der bl.a. på bolig- og byggesektoren. Investeringer i boligsektoren er langsigtede og den årlige udvidelse af bebyggelse er begrænset. Udgangspunktet er at over 90% af bebyggelse (bygninger, gader, forsyningsnet) vil blive stående for næste generation. Det er derfor en prioriteret opgave at undersøge hvordan de ressourcer kan udnyttes på en mere bæredygtig måde end de gør i dag.

Der må holdes øje med hvordan de styringsinstrumenter der understøtter bæredygtig udvikling kan samvirke, f. eks. dem der angår boligdrift. Det samme gælder aspekter som beboeradfærd, byernes transportstruktur mm. Vores vidensbase og oplysningsvirksomhed må udbygges. Vort mål er at forberede projekter som vedrører denne del af bolig- og byggesektoren.

Bypolitik
Regionale spørgsmål har været højt på dagsordenen indenfor det nordiske samarbejde på den bygge- og boligpolitiske sektor i mange år. De sidste år er det blevet mere tydeligt hvordan byer og andre tætte bebyggelser spiller en nøglerolle for regionernes udvikling. Under ledelse af Danmark forberedes der et pilotprojekt om erfaringen af bypolitik i Norden og en omfattende forskningsrapport som er under udarbejdelse vil blive fremlagt på en konference som afholdes i Danmark i løbet af 2004.

 Stoðval