Sektorplan for fiskeri, jord- og skovbrug og levnedsmidler

(NEF)

Island vil med sit arbejde i de tre embedsmandskomitéers koordinationsgruppe, for fiskeri (NEF), landbrug og skovbrug (NEJS) og levnedsmidler (EK-Livs), bestræbe sig på et endnu nærmere samarbejde i overensstemmelse med resolutionen fra ministermødet i Kalmar og søge at opnå et koordineret helhedssyn.

Island vil følge op omkring hvidbogens konklusioner om Norden som et fremragende område for forskning og innovation. Der drejer de mest bemærkelsesværdige forslag sig om at knytte universiteter, forskningsinstitutioner og fonde, der støtter forskning, teknisk udvikling og innovation, bedst muligt sammen. I Islands formandstid vil der ligeledes blive fulgt op omkring ministerrådets planer og beslutninger om fiskeri, landbrug og skovbrug samt levnedsmidler. Der er det væsentligste Handlingsprogram for det nordiske levnesmiddelsamarbejde frem til år 2004 og Ministerdeklaration om ökt mattrygghet i Norden eller den såkaldte Grønlandsdeklaration fra 2002.

Island lægger også stor vægt på at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande og nabolandene ved Østersøen og det nordlige Atlanterhav/Nordatlanten. Således mener Island, at det er vigtigt, at ministerrådet tager fat på at ændre naboområdepolitikken, således at den også omfatter kystområder vest og syd for Vestnorden. Det er nært knyttet til den vision, at man bør styrke det vestnordiske regionalsamarbejde på alle områder. De stærkeste argumenter er, at alle nationer ved det nordlige Atlanterhav i fællesskab har ansvaret for havets ressourcer og udnyttelsen af dem, og de må derfor arbejde sammen for at beskytte havets økosystem.

Islændinge har drevet fiskeri til søs fra gammel tid. Udviklingen i udnyttelsen af de vigtige havressourcer skabte den industrielle revolution i landet, blev fundamentet for den moderne velfærd, og selv i dag får nationen størstedelen af sine valutaindtægter fra eksport af fiskeprodukter.

Hvis vi i fremtiden skal sikre maksimalt udbytte af havets ressourcer, skal en rentabel og bæredygtig udnyttelse sikres, forurening af havet skal modarbejdes og der skal sikres hygiejniske og sunde fiskeprodukter. Island agter således under formandskabet at lægge vægt på tiltag, der kan sikre sunde fiskeprodukter og formidle oplysninger om dem til forbrugere.

Island vil føre tidligere formandskabers prioriteringer videre. Blandt disse kan nævnes Sveriges tiltag for at forhindre forurening med PCB og andre organiske persistente stoffer i fiskeprodukter.

Island prioriterer en koordinering af information om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og fiskeprodukters indhold af kemiske stoffer, mærkning og sporbarhed. Oplysningerne kunne opbevares i en koordineret database, hvor data om de forskellige havområders og enkelte arters kendetegn er tilgængelige. Dette er et omfattende projekt der kræver samarbejde både hjemme og ude. Island betragter dette som en prioriteret opgave på fiskeriområdet under formandskabet, og vil benytte året til at påbegynde dette store projekt.

.

 Stoðval