Sektorplan for IT

Af internationale undersøgelser fremgår tydeligt at de nordiske lande er førende indenfor informations-samfundets udvikling. Landenes styrke ligger i de menneskelige ressourcer, befolkningens computerfærdigheder, computer- og netadgang samt informationsteknologiens anvendelse i både offentlig forvaltning og det private erhvervsliv. Denne styrke er en ressource der kan anvendes til at opnå resultater indenfor samfundets mange sektorer. En af Nordens største ressourcer og drivkræfter er den demokratiske tradition. Samfundet udvikler sig er imidlertid hurtigt og de hastige forandringer på områder som teknologi, kommunikation og serviceydelser af forskellig slags giver anledning til overvejelser om demokratiets fremtidige stilling.

Island foreslår at Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) for det første følger Strategi og handlingsplan MR-IT for 2002-2004 og for det andet arbejder ud fra temaet: Nordens ressourcer – Informationsteknologi og demokrati.

Ministerrådet vil derfor prioritere opgaver indenfor følgende fem satsningsområder:

  1. Et vidensamfund for alle
  2. Indikatorer for og benchmarking af videnssamfundet
  3. Digital forvaltning
  4. Bredbånd og digitalt indhold
  5. IT-sikkerhed og tillid

MR-IT skal fokusere på demokratiets stilling og styrkelse i relation til ovennævnte fokusområder og skal bl.a. søge svar på følgende spørgsmål:

  • Bliver demokratiet aktivt nok de næste årtier i en verden præget af informationsteknologi og globalisering?
  • Hvordan påvirker informations- og kommunikationsteknologien demokratiet?
  • Hvordan kan vi styrke demokratiet ved hjælp af teknologien?

Island foreslår at Ministerrådet for informationsteknologi samarbejder med Demokratiudvalget som udpeges af de nordiske samarbejdsministre. Det foreslås at ministerrådet koncentrerer sig om aspektet informationsteknologi og demokrati.

I 2004 planlægges en konference om demokratiudviklingen i IT-samfundet på IT-ministerrådets vegne. Konferencen afholdes i samarbejde med Demokratiudvalget i tilknytning til IT-ministerrådets møde. Her præsenterer  udvalget ideer og forslag der er konferencens hovedemne.

 Stoðval