Sektorplan for jord- og skovbrug (NEJS)

Der er sket store ændringer i landbruget i de sidste årtier. Der er brug for mindre arealer end tidligere til at producere de fødevarer, som befolkningen skal bruge, og jorden kan derfor afsættes til anden brug. Forbedrede transportforhold og øget kommunikation har ændret betingelserne for bosættelse og åbnet nye muligheder for beskæftigelse og bosættelse langt fra tæt befolkede områder.

Udviklingen i landbruget og bosættelse i spredt bebyggede områder er dog fortsat for en stor del baseret på udnyttelsen af genressourcer. Der vil derfor blive lagt stor vægt på videreførelse af projekter, der har med bevaring og forædling af traditionelle genressourcer i husdyr og nytteplanter at gøre, tillige med de muligheder, der ligger i udnyttelsen af vilde organismer. I bevaringsarbejdet bliver der lagt øget vægt på forskning i gamle husdyrbestandes egenskaber for at undersøge, hvorvidt udnyttelsen af dem i nutiden kan skabe en særstilling, når man skal imødegå de ændringer, der er konsekvensen af øget internationalisering i handel med landbrugsprodukter.

Islands temaopgave inden for landbruget under formandskabet er SKÓGLÍF - effekten af nydyrkning af skov på økosystem, sociale omgivelser og bebyggelse. Island har i århundreder været næsten uden skovbevoksning. Nu er der imidlertid indledt omfattende projekter med dyrkning af skove, og det står klart, at det initiativ vil ændre landets udseende og bosættelsesforholdene i de kommende årtier. Noget lignende gør sig gældende for Færøerne og endog Danmark og Vestnorge, hvor skovene var blevet kraftigt nedskåret i begyndelsen af forrige århundrede. Norden er et gunstigt område til forskning på dette område. For det første har vi Island og Færøerne, hvor skovenes indvirkning på miljø og samfundsstruktur er ubetydelig. For det andet Danmark og Vestnorge, hvor der findes en del skov, der har både økonomisk og social betydning, og endelig den østlige del af Norge, Sverige og Finland, hvor der har været og er meget tætte skove, der er en af økonomiens grundpiller og har kraftig indvirkning på økosystemet og befolkningens liv.

Sideløbende med dette projekt vil Island bestræbe sig for at følge op om Norges initiativ om at fokusere på nordisk kulturlandskabsstrategi, som kan prioriteres i international sammenhæng. I den forbindelse er Norden netop velegnet for forskning, som kan have stor international reference. Island vil også følge op om svenskernes formandskabs initiativ om at definere landmandens nye rolle i samfundet og landbrugets mangesidige funktioner.

 Stoðval