Sektorplan for ligestilling

Nordisk Ministerråds handlingsprogram for 2001 til 2005

Det nordiske samarbejdes fremtidsvision på ligestillingsområdet er et ligestillet samfund.
I samarbejdsprogrammet for perioden 2001 til 2005 fremsættes denne målsætning i følgende tre punkter:

  • Køns- og ligestillingsperspektiv i nordisk økonomisk politik
  • Mænd og ligestilling
  • Mænds vold mod kvinder

Andre prioriterede områder er indarbejdelse af et ligestillingsperspektiv på det økonomiske og politiske område, ligestilling indenfor arbejdsliv og på arbejdsmarkedet, de unge og ligestilling og fastholdelse af opmærksomhed på ligestillingsperspektivet på minoritetspolitik. Der arbejdes på mange projekter på ministerrådets vegne i overensstemmelse med handlingsplanen. Projekter om kønsbestemte lønforskelle og om kønsperspektiv på det økonomiske område er kommet godt i gang. Endvidere arbejdes der med projekter vedrørende handel med kvinder samt forskellige andre projekter på det nordiske mandeudvalgs område.

Islands prioriteringer 2004
Nordens ressourcer ligger ikke mindst i de menneskelige ressourcer som findes blandt kvinder ligeså vel som blandt mænd. Der har det en betydning at alle uanset køn skal have lige muligheder for at bruge sit potentiale og værdsættes efter fortjeneste. Island vil derfor i løbet af formandskabsperioden lægge vægt på tilbundsgående analyse af grundene til kønnenes vedvarende lønforskel. På trods af de indsatser der er gjort for at opnå kønnenes ligestilling på arbejdsmarkedet mangler der stadig forklaringer på den kønsbestemte lønforskel. Der skal fortsat arbejdes på at finde metoder til at udjævne denne forskel og Nordisk Råd vil lægge vægt på samarbejde mellem ligestillings- og arbejdsmarkedsområdet.

For at opnå ligestilling på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at begge køn kan udfolde sig indenfor flest mulige erhverv. Det har længe været til diskussion at kvinder skal finde plads indenfor mandsdominerede erhverv mens mindre vægt er blevet lagt på at mænd får mulighed for at prøve kræfter på indenfor omsorg- og pædagogik. Island vil lægge vægt på at ligestilling bliver undersøgt ud fra dette perspektiv.

For at værne om de menneskelige ressourcer må drenge og piger, kvinder og mænd værdsættes i hjemmet, i skolen og på arbejdsmarkedet. Forældre- og barselsorlovsordninger åbner mulighed for fædre at tage sig af børn og hjem. Det skal udredes hvordan henholdsvis mødre og fædre gør brug af barselsorlov, interessen for ordningerne og de største hindringer.

Island agter endvidere at foranledige en kortlægning af nordiske forældres erfaringer med lov om forældre- og barselsorlov, især med henblik på fædres anvendelse af barselsorlov.

I 2004 er der 30 år siden Nordisk Ministerråd på ligestillingsområdet blev oprettet. Island vil markere dette på en speciel måde, bl.a. med et tilbageblik over perioden 1974-2004 for at vurdere hvad vi har opnået og hvad der kunne være gjort bedre.

Derudover vil Island følge op på de projekter som allerede er sat i gang på ligestillingsområdet og vil under sitt formandskab fokusera på problemstillinger omkring integrering. I samarbejde med den frivilliga sektorn skal der arrangeras aktiviteter som følger op på temaen fra den nordiske konference i Malmø 2003 om invandrerkvinders livssituation i Norden. 

 Projekt och aktiviteter 2004

Integrering av könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna
Det nordiska projektet om integrering av ett könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna startar under året. Projektet genomförs som ett nordiskt paraplyprojekt med nationella delprojekt tillsammans med finanssektorn. Den nordiska projektkoordinatorn skall som stöd för sitt arbete ha en referensgrupp och en expertgrupp. Under år 2004 arrangeras en startkonferens för att samla deltagarna i det nordiska och den nationella projekten.

Handlingsplan för män och jämställdhet 2004-2005
Handlingsplanen för män och jämställdhet godkändes på MR-JÄM mötet i november 2003. Handlingsplanen tar upp fyra teman: könssocialisation, män och våld, män och den könssegregerade arbetsmarknaden och män mellan arbetsliv och familjen.

Under hösten 2004 kommer två seminarier att arrangeras med män och jämställdhet som teman. På Åland hålls ett seminarium om män och våld och Island står som värd för ett seminarium som skall diskutera män och den könssegregerade arbetsmarknaden. Boken "Nye gutter og jenter – ny pedagogik?" publiceras som ett led i arbetet med att öka kunskaperna om hur könssocialisationen i våra förskolor och skolor fungerar.

I enlighet med MR-JÄM:s beslut skall NIKK skapa en gemensam nordisk forskningsplattform runt män och jämställdhet. ÄK-JÄM skall tillsammans med NIKK även verka för att finna andra former för att stimulera en utveckling av mansforskningen i Norden.

Likalön
ÄK-JÄM och ÄK-A kommer att under våren 2004 att behandla ett reviderat projektförslag till ett nordiskt projektet På sporet av likelønn – et nordisk kunnskapsprosjekt, som skall genomföras i samarbete mellan de två sektorerna i Nordiska Ministerrådet. Projektforslaget skall lämnas in till ÄK-JÄM och Arbejdsmarkedsudvalget under ÄK-A i mars 2004.

Nordiskt projekt om kön och pornografi
Pornografin har stigit in i det offentliga rummet. En nordisk debatt kring detta tema har startat med en diskussion om hur pornografin påverkar kvinnor och män, barn och unga då de hela tiden utsättas för pornografi. Ett gemensamt nordiskt projekt om hur utbredningen av pornografin inverkar på flickors och pojkars uppfattning om könsroller startas under året och genomföras i samarbete med NIKK.

MR-JÄM önskar att invitera andra sektorer, speciellt de som arbetar med barn och unga, det är undervisnings- och kultursektorerna, men även konsumentsektorn till samarbete kring detta projekt och att delta den offentliga debatten och sätta igång en politisk debatt kring detta aktuella tema.

Integration och jämställdhet i Norden
I jämställdhetsarbetet är det viktigt att inkludera och inte exkludera dagens mångfald inom minoritetsgrupper och kulturer med tanke på till exempel ras, etnisk bakgrund och sexuell läggning. I dag finns ett stort antal invandrar- och flyktingkvinnor i Norden, av dem är cirka en fjärdedel av icke-europeiskt ursprung. Diskrimineringen är inte enbart baserad på kön, utan också hudfärg och kulturell och etnisk bakgrund. Det är viktigt att utvecklingen i de nordiska länderna reflekterar de nya utmaningarna i våra pluralistiska samhällen även utgående från ett jämställdhetsperspektiv.

Sverige stöder igångsättandet av ett nordiskt projekt – Samarbete i Norden – ett virtuellt nätverk för invandrarorganisationer i Norden. Under år 2004 skall som en del av projektet göras en kartläggning av invandrarkvinnoorganisationer i Norden för att få en bild av de aktiva och existerande organisationerna. Jämställdhetssektorn samarbetar under år 2004 med frivilligsektorn genom att föra vidare teman som diskuterades på den nordiska konferensen i Malmö år 2003 om Invandrarkvinnors livssituation i Norden. Diskussioner skall fokusera på attityder och förhållningssätt från ett jämställdhetsperspektiv.

Organisationernas medverkan i det nordiska samarbetet
Nordiska nätverk och organisationer arrangerar under året gemensamma möten och seminarier. Det är viktigt att olika nätverk och medborgarorganisationer ges möjlighet att diskutera gemensamma nordiska frågor och skapa en gemensam nordisk förhållning kring aktuella jämställdhetsfrågeställningar. Dessa nätverks samarbete stöds via sektorns medel. Dessa nätverk samarbetar med nätverk i närområden.

Kvinnorörelser – inspiration, intervention och irritation
Islands Kvinnohistoriska Arkiv arrangerar tillsammans med NIKK en konferens om de nordiska kvinnorörelserna Kvinnorörelser – inspiration, intervention, irritation - den 10-12.6.2004 i Reykjavik, Island. I konferenser kommer att delta forskare, tjänstemän och representanter för kvinnoorganisationer från Norden och dess närområden.

Västnordiskt och arktiskt samarbete
En diskussion om västnordiskt och arktiskt samarbete arrangeras på Grönland i april i samband med ÄK-JÄM:s möte. Under det isländska ordförandeskapet utarbetas en plan för jämställdhetssektorns framtida samarbete i Västnorden.

Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i NMR:s verksamhet
Under år 2004 arrangeras ett seminarium om hur integrera ett köns- och jämställdhetsperspektiv i NMR:s verksamhet. Seminariets målgrupp är ordföranden för ämbetsmannakommittéer, och medlemmar i andra NMR:s kommittéer och styrelser i Island, Grönland och Färöarna. Under seminariet skall diskuteras hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan förbättras i det nordiska samarbetet. Budgetprocessen som startade år 2002 fortsätter under år 2003, och jämställdhetssektorn och ÄK-JÄM deltar i planering och uppföljning av arbetet.

Information och publikationer
Under året fortsätter arbetet med jämställdhetssektorns hemsida gender.norden.org. Det isländska ordförandeskapet kommer att ta hand om att hemsidan uppdateras. Länderna fortsätter att sprida information om nordisk jämställdhetspolitik via faktablad, relevanta tidskrifter, på olika seminarier och konferenser. Jämställdhetssektorn publicerar information om den egna verksamheten via en hemsida och enskilda publikationer.

 Evaluering av jämställdhetssektorn
Under år 2004 kommer en evaluering av jämställdhetssektorn att genomföras.

Närområdessamarbetet
Island bjuder in de baltiska jämställdhetsministrarna för att diskutera ett nordiskbaltiskt jämställdhetssamarbetsprogram för åren 2004-2005. ÄK-JÄM skall utarbeta en handlingsplan för genomförandet av samarbetsprogrammet och även en strategi för att få könsperspektivet integrerat i EU:s handlingsplan kring den nordliga dimensionen.

Det nordiskryska samarbetet kommer att diskuteras på ett gemensamt seminarium som arrangeras i samarbete med myndigheter, som arbetar med jämställdhetsfrågor i NV Ryssland. Till seminariet 10th Anniversary seminarium of Nordic Forum har deltagare från de baltiska länderna och Polen och Ryssland inbjudits. På seminariet diskuteras gemensamma aktuella frågor.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stoðval