Sektorplan for næring

Island vil under sitt formannskap i 2004 sette fokus på Nordens ressurser, da disse er grunnlaget for de nordiske borgernes livskvalitet. Med dette temaet som overskrift vil vi prioritere utnyttelsen og bevaringen av de mangfoldige ressursene som de nordiske landene rår over. Målet skulle således være å styrke det nordiske samarbeidet om bærekraftig utnyttelse og bevaring av biologiske og ikke-biologiske naturressurser, såvel som det samarbeidet som angår de menneskelige ressursene i Norden.

Island vil fortsette oppfølgningen av det nordiske næringspolitiske samarbeidsprogrammet for perioden 2002-2005 som ble vedtatt i 2001. Aktivitetene vil hovedsakelig bli rettet mot to overordnede politiske områder. Det første av disse er å fremme Norden som et internt grensefritt marked, og dermed styrke utviklingen av bedre fungerende og mer konkurransevennlige omgivelser for næringslivet. Det andre vedrører utvalgte foranstaltninger som tar sikte på å styrke den internasjonale konkurranseevnen hos nordiske bedrifter innenfor spesielt utvalgte områder. Island vil følge opp det arbeidet som allerede er i gang innenfor disse to fokusområdene og sette igang nye tiltak.

Island vil legge vekt på å følge opp rapporten til Ole Norrback om nordboernes rettigheter. Gustav Björkstrands Hvitbok om fornyet og økt nordisk samarbeid innen forskning og innovasjon i arbeidslivet vil også bli satt i fokus.

Landenes konkurransesituasjon og deres økonomiske framgang bygger i hovedsak på at det blir så god samordning som mulig mellom forskning og innovasjon. Island vil yte sitt bidrag til å skape økt forståelse for dette, og til at vi kan oppnå framgang i samarbeidet mellom dem som driver forskning og dem som arbeider med innovasjon i arbeidslivet. For å komme noen vei med dette vil det i Islands formannsskapsperiode bli lagt vekt på godt samarbeid med de nordiske ministerer som har ansvar for videnskap og forskning.

MR-Næring har fått ansvaret for oppfølgingen av temaet Indre marked, afvikling af grænsehindringer i rapporten
Ny Nordisk Dagsorden. Denne oppgaven vil få stor betydning, bl.a. for selskapslovgivningen, tekniske standarder og kvalitetsnormer, utviklingen av grenseoverstigende nordiske logistikk- og varedistribusjonssystemer, erfaringsutbytte og tiltak vedrørende etiske forhold som kan ha betydning for konkurranseevnen.

Island vil derfor legge vekt på en kartlegging av de forskjellene som ennå måtte finnes i bedriftenes arbeidsbetingelser i landene som hindrer deres utvikling og konkurransemuligheter. Vi skal få vurdert hvordan disse hindringene kan avskaffes, og dermed bidra til å øke strømmen av kunnskaper og kapital mellom landene.

Island vil sørge for at den nye institusjonen Nordisk InnovationsCenter som skal etableres 1. januar 2004, får en betydelig og sentral rolle ved å etablere et synergiskapende nettverk mellom små og mellomstore bedrifter, og ved å øke kunnskapene innen områder av strategisk betydning for næringslivet i Norden. NIC vil legge forholdene til rette for en bærekraftig vekst og verdiskapning og et mer konkurransedyktig, entrepenørielt og innovativt næringsliv i Norden.

Island mener at den nye institusjonen bør få en nøkkelrolle i nordisk samarbeid, særlig for å øke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon, og også for å eliminere hindringer mellom landene som har forsinket ønskelig utvikling og stått i veien for konkuransedyktig næringslivsutvikling. Island vil derfor legge stor vekt på at institusjonen allerede i det første arbeidsåret skal bli godt kjent både innen Norden og i andre land. Den bør også få mulighet til å opparbeide seg en kompetanse som gjør den kjent som et senter for innovasjon og økonomisk utvikling i alle de nordiske landene.

Vest-Norden i det nordiske samarbeidet er tittelen på en rapport fra samarbeidsministrenes arbeidsgruppe. Der er det på en klar måte pekt på viktigheten av å øke samarbeidet på dette området. Island mener det er viktig at man på dette grunnlaget leter etter veier til at det nordiske samarbeidet kan bli til større gagn enn det har vært hittil for næringslivet og den økonomiske utviklingen i Færøyene, på Grønland og Åland. Island vil i formannskapsperioden styrke samarbeidet med naboene våre i Vest-Norden, og søke samarbeid med andre om dette.

Innen turistnæringen vurderes en oppfølgning av strategien for en bærekraftig arktisk turisme, utarbeidelse av en felles nordisk strategi for kulturturisme og gjøre Norden til et mer tilgjengelig reisemål for funksjonshemmede.

I forhold til EU/EØS skal det nordiske næringspolitiske samarbeidet fortsette på tradisjonelt vis med utveksling av erfaringer og samråd om aktuelle og mer langsiktige spørsmål. Landene skal fortsatt ta opp saker av felles interesse så tidlig som mulig i forhold til EU’;s beslutningsprosess.

 Stoðval