Sektorplan for regionalpolitik (NÄRP)

Prioriterade åtgärder inom Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (NÄRP) under 2004
Islands formandskabsprogram i Nordisk ministerråd 2004, handlar på den ene  side om de menneskelige resourcer (human capital) og på den anden side om naturresourcerne.
Dissa faktorer är viktiga förutsättningar för regional utveckling, men NÄRPs ansvarsområde täcker huvudsakligen den mänskliga delen.
Ett mångsidigt näringsliv och god boendekvalitet är bland de viktigaste förutsättningarna för bosättning och därmed regional utveckling. Goda utbildningsmöjligheter är en viktig förutsättning för ett mångsidigt näringsliv i nutidens samhälle. Service, social miljö, utbildning och kultur samt åtskilliga faktorer i den fysiska miljön är viktiga för god boendekvalitet.

I Islands ordförandeprogram för NÄRP riktas uppmäksamheten mot ovan nämnda faktorer och deras betydelse för regional utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid glesbygdens villkor, speciellt perifära regioner, men genomgående faktorer från föregående ordförandeprogram kommer även att beaktas för att försäkra kontinuitet i NÄRPs arbete. Islands ordförandeprogram kommer att prioritera följande två områden:

Glesbygdens mänskliga resurser
Det föreslås en ökad satsning på utbildning och kultur, för att bättre utveckla glesbygdens mänskliga resurser inom yrkeskunskap, kultur som näringsgren, kulturbaserad turism m.m. för att utveckla näringsliv och levnadsstandard i glesbygda områden. Kvinnors och ungdomars resurser och deras betydelse i regional utveckling kommer speciellt att uppmärksammas. Samarbete kommer att sökas med övriga ämbetsmannakommiteer inom berörda områden.

Ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
IKT är en viktig faktor för att utveckla nätverk och distanssamarbete, med speciell fokus på avlägsna områden. :

  • inom kommers, bl.a. för marknadsinformation,
  • för att överkomma avstånd och förbättra tillgång till kunskap, kultur, innovation m.m.,
  • för att utveckla offentlig service och förvaltning,
  • för att underlätta deltagande i möten, nämndarbete o.dyl. inomlands och utomlands genom telekonferenser, varmed tidskrävande och kostnadskrävande resor kan undvikas.

Arbetet föreslås baseras på resultaten från IT-infrastrukturstudie om nordisk bredbandspolitik. Det föreslås även att universitet inom perifära regioner ges i uppdrag att gemensamt undersöka distansundervisningens betydelse för regional utveckling, speciellt inom avlägsna områden och Nordens närområden. På samma sätt föreslås en utredning av distanshälsoservicens betydelse. Det föreslås ett fortsatt samarbete med EK-IT.

Inom NÄRPs genomgående insatsområden föreslås fortsatt stöd till Nordregio. Institutionen bör bl.a. ha beredskap för att åta sig kortsiktiga uppdrag för NÄRP. Det föreslås bl.a. att Nordregio får i uppdrag att undersöka vilka regionala företagsstöd som förekommer inom de Nordiska länderna (rådgivning, bidrag, lån o.s.v.). Nordregio bör ges stöd i deras uppbyggnad av nätverkssamarbete inom forskning, utbildning och dokumentation. Projektet Nordisk verkstad, som beviljades på NÄRPs möte 30.10.2002 í Helsingfors, bör fortsättas.

Det föreslås även att NÄRP fortsätter stödja utveckling av gränsregionalt samarbete inom Norden, både på professionell och administrativ nivå, och att NÄRP fortsätter bidra till delfinansiering av gränsregionernas handlingsprogram. Samarbete med närområdena bör även fortsättas, både inom Nordvästområdet och Sydostområdet, inklusive fortsatt stöd för gränsregionalt samarbete med och inom dessa. Ökad samarbete mellan olika gränsregionala samarbetsområden bör eftersträvas, bl.a. genom GOLIN-programmet (Gränsregionala Optimala Lösningar I Norden). Samarbete bör sökas med Arktiskt råd om det Arktiske fönster. Det bör övervägas om NORA skall bli koordinerande aktör för projekt inom Nordvästområdet.

Det föreslås fortsatt anslutning till EUs program inom regional utveckling och planering, m.h.t. deras betydelse för regional utveckling inom Norden. Speciellt bör nämnas Interreg-programmen, ESDP (European Spatial Development Program) og ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Kombinerad hållbar utveckling inom näringsliv och miljö är här av stor vikt.

Slutligen föreslås fortsatt samarbete med EK-transport angående förbättrade kommunikationer för att förbättra näringslivs- och bosättningsvillkor inom glesbygd. Det föreslås även samarbete med EK-bygg för att undersöka växelverkan mellan bostadsutveckling och regional utveckling.

 Stoðval