Sektorplan for sundheds- og socialtjeneste

Da nordboerne selv er Nordens mest frugtbare ressource, er det vigtigt at vide, hvordan denne bedst kan kultiveres og bruges. Ballasten i den nordiske velfærdsmodel er fællesansvaret for individets velfærd og sikkerhed. Her bygger de nordiske lande på fælles værdier.

Folkesundheden skal forbedres
Med organiserede, anerkendte og videnskabeligt afprøvede foranstaltninger er der gjort en indsats for forbedret sundhed for folket eller definerede samfundsgrupper. Det har resulteret i, at der er oprettet folkesundhedsinstitutter i alle de nordiske lande.Island ønsker at styrke samarbejdet mellem folkesundhedsinstitutterne og vil tage initiativ til at deres repræsentanter mødes til årlige samrådsmøder.

Samarbejde om elektroniske sygejournaler
Island lægger vægt på at styrke og gøre bedre brug af ressourcer i sundheds- og socialtjenesten. Det er yderst vigtigt at forbedre servicen for medborgerne og øge færdighederne blandt de ansatte i socialtjenesten ved at udnytte IT og samle oplysninger på en organiseret og sikker måde. Hovedopgaven er at oprette et sundhedsnet med elektroniske sygejournaler og forskellige databaser. Landene er ikke kommet lige langt på dette område. Det er derfor vigtigt at samarbejde. Grundlaget for samarbejde om at udvikle elektroniske sygejournaler bør undersøges, og der lægges vægt på forskning i dette øjemed.

Personalepolitik i sundheds- og socialtjenesten
Sundheds- og socialtjenesten i Norden kræver omfattende arbejdsstyrke og de ansattes færdigheder er af stor betydning. Personalet i sundhedstjenesten er veluddannet og denne menneskelige ressource skal styrkes mest muligt.
I begyndelsen af et nyt århundrede står de fleste lande dog overfor en mangel på personale i sundhedssektoren og en ubalance mellem specialer. Sundhedstjenesten konkurrerer i stigende grad om personale med andre sektorer.
I løbet af 2004 skal der arbejdes for at formidle oplysninger mellem landene om personalepolitik i sundheds- og socialtjenesten og om de vigtigste fremskridt på dette område.

Koordineret ældreforsorg
Én af de opgaver der skal løses for at forbedre ældreforsorgen er at udvikle og koordinere et servicenet af hjemmehjælp, hjemmepleje, gerontologiske afdelinger og institutionsanbringelse. Samtidig er der ikke tilstrækkelige tilbud til at møde de ældres midlertidige behov. Det er vigtigt, at ældre mennesker får støtte til at bo hjemme så længe som muligt for at kunne deltage i det almindelige, daglige liv. Det er også vigtigt at gøre arbejdet inden for ældreservicen attraktivt og forbedre de ansattes uddannelse.
Island vil foreslå, at en fremtidsvision for ældreforsorgen drøftes i nordiske fora.

Nye beskæftigelsesmuligheder for handicappede
Handicapservice står ved et vendepunkt. Nye synspunkter vinder frem, og der fokuseres i højere grad på muligheder og evner. Under det europæiske handicapår i 2003 blev der lagt stor vægt på at finde frugtbare løsninger for at sikre fuld beskæftigelse til handicappede. De har et stort potentiale og skal have lejlighed til at udvikle sig på egne betingelser.
Island foreslår, at der skabes nye beskæftigelsesmuligheder for handicappede. Samtidig mener Island, at handicappede på samme måde som andre så vidt muligt, skal have lige ret til uddannelse og arbejde.
Derfor foreslås det, at Nordiska samarbetsorganet för handicappfrågor, NSH, undersøger mulighederne for nordisk personaleudveksling for handicappede på beskyttede arbejdspladser. Målet er at påbegynde et pilotprojekt i løbet af 2004.

Bedre service for børn med særbehov
Island forbereder et forslag om, at der redegøres for den service, der ydes til børn med særbehov og deres familier. Det skal specielt undersøges om den service, der hidtil for eksempel har været forbeholdt familier med handicappede børn, også kan være til nytte for andre familier, der har brug for hjælp på grund af sygdom eller sociale omstændigheder.

Indsatser mod misbrug af rusmidler
Meningsudveksling og gensidig formidling af oplysninger om brug af rusmidler i Norden er vigtig i kampen mod misbrug. Der lægges også vægt på, at de nordiske lande styrker samarbejdet om indsatser mod misbrug af rusmidler og bliver enige om fælles mærkesager internationalt. Der foreslås en nordisk undersøgelse af resultaterne af de behandlinger, som unge misbrugere får tilbudt.

Behandling til fængslede misbrugere
Norden har deltaget aktivt i kampen mod sygdomme i Østersørådets regi, blandt andet i fængsler i Baltikum og Rusland. Det er vigtigt at foretage komparative undersøgelser i nordiske fængsler og samle flere oplysninger om fangers helbred, smitteveje, beskyttelse mod sygdomme og misbrug af narkotika og alkohol. Det er også vigtigt som eksperiment at tilbyde misbrugere, der er til afsoning, tidsbegrænset behandling og bruge fængselstiden til aktiv behandling.

 Stoðval